Zásady ochrany osobních údajů

OBSAH

1 OBECNÁ USTANOVENÍ
2 CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE
3 ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
4 ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
6 DŮVOD, ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7 POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE A DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ
8 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9 SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10 VAŠE PRÁVA
11 PRÁVO NA NÁMITKU
12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují základní principy, kterými se podnikatel Peter Sova, IČ: 02718618, sídlem Náměstí Junkových 2870/3, 155 00 Praha 5 – Stodůlky (dále jen „Správce“) jako provozovatel privátního studia INHALEUM (dále jen “Studio”) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů, které od Vás obdržel prostřednictvím webových stránek www.inhaleum.cz (dále jen „Webové stránky“).

Tyto zásady jsou zpracované v souladu s právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Tyto Zásady se uplatní na spolupracující osoby v rámci obchodních vztahů a dále všechny osoby navštěvující webové stránky Správce www.inhaleum.cz, a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Správcem či nikoliv.

Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese info@inhaleum.cz.

Správce odpovídá za to, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s tímto Prohlášením a s platnými právními předpisy.

2 CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje jsou jakékoliv informace, které mohou být použity samostatně nebo společně s dalšími údaji k jedinečné identifikaci konkrétní fyzické osoby (dále jen „Subjekt údajů“), např. Vaše jméno, e-mailové adresy, telefonní čísla, lokační údaje apod., které se Vaší osoby týkají (dále jen „Osobní údaje“).

3 ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

V souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti Správce zpracovává Osobní údaje:

 • zákazníků, tj. osob, u nichž došlo k uzavření Smlouvy o poskytování služeb (dále jen “Smlouva”);
 • potencionálních zákazníků, tj. osob, u nichž byla jednání o uzavření Smlouvy ukončena před jejím uzavřením;
 • fyzických osob, jejichž Osobní údaje Správci poskytl sám zákazník potencionální zákazník v souvislosti s podnikatelskou činností Správce (jedná se např. o zákonné zástupce, zástupce na základě plné moci, spoluúčastníky solné terapie atd.);
 • smluvních partnerů, kteří nám poskytují své služby či dodávají své výrobky;
 • účastníků našich soutěží, které Správce vyhlašuje na svých Webových stránkách či sociálních sítích;
 • zájemců o Studio a solnou terapii, kterými jsou osoby, které na základě ústního či telefonického kontaktu projevily zájem o služby Studia, či které nás kontaktovaly prostřednictvím e-mailu, položily nám dotaz na našich webových stránkách, na našich sociálních sítích, komunikovaly s námi prostřednictvím chatovacích služeb nebo za použití jiných elektronických služeb;
 • odběratelů našich newsletterů, kterými jsou osoby, které se přihlásily k odebírání našich newsletterů.

4 ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše Osobní údaje Správce získává z následujících zdrojů:

 • přímo od Subjektů údajů: e-maily, telefon, Webové stránky, kontaktní formuláře na Webových stránkách, sociální sítě, vizitky, jednání o uzavření smlouvy aj.;
 • dodavatelé a obchodní partneři;
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.);
 • orgány státní správy;
 • na základě zvláštních právních předpisů.

5 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Správce zpracovává následující kategorie Osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa, v případě podnikatelů také sídlo nebo místo podnikání, IČ a DIČ);
 • kontaktní údaje, zpravidla kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka apod.;
 • fakturační údaje, které od Vás Správce požaduje, pokud hradíte Vy jemu, nebo on hradí Vám, mezi něž patří finanční informace v závislosti na zvoleném způsobu platby (např. informace o Vaší platební kartě nebo bankovním účtu);
 • osobní údaje, které jsou obsaženy ve veřejně přístupných rejstřících, seznamech či evidencích, jako jsou obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík atd.;
 • osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smluv či pro přípravu návrhů smluv;
 • osobní údaje vyplývající z navázaného smluvního vztahu a poskytování služeb, zejména údaje o uzavřených smlouvách, jejich trvání, platební historii klienta, změnách smluv apod.;
 • osobní údaje, jejichž získání a zpracování je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů;
 • osobní údaje získané na základě komunikace mezi Správcem a Subjektem údajů (IP adresa, adresa na sociální sítě, polohové údaje, písemné zápisy z osobní komunikace, písemnou a elektronickou komunikaci, chatové a videochatové komunikace atd.);
 • login k zákaznickému účtu a chování v zákaznickém účtu, zejména údaje vyplněné Uživatelem v zákaznickém účtu, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu;
 • data z internetového prohlížeče, a to v případě, že Subjekt údajů povolí cookies ve webovém prohlížeči, získává Správce data o chování Subjektu údajů na Webových stránkách (bližší informace ke cookies jsou uvedeny V Zásadách používání souborů cookie);
 • další údaje, které s námi záměrně sdílíte, zejména informace o Vás, které Správci dobrovolně poskytnete, např. za účelem uzavření smlouvy, při vyplnění nepovinných polí kontaktních formulářů na Webových stránkách Správce, Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi nebo jinak.

6 DŮVOD, ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uzavření smlouvy (vyřízení objednávky), plnění smluvního vztahu

Osobní údaje nám poskytujete v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního vztahu nebo na základě uzavření Smlouvy o poskytování služeb a plněním smluvních povinností z toho vyplývajících.

Zákonný důvod: plnění smlouvy

Doba zpracování: po dobou trvání smluvního vztahu

Zřízení a vedení zákaznického účtu

Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně zřízením zákaznického účtu v našem rezervačním systému na platformě Reservanto a jejich následnou aktualizací v zákaznickém účtu. Díky zřízení zákaznického účtu můžete využívat výhody, které zákaznický účet nabízí.

Zákonný důvod: plnění smlouvy

Doba zpracování: po dobou trvání smluvního vztahu

Komunikace se zákaznickou podporou, odpověď na zprávu zaslanou přes e-mail, nebo sociální sítě či jiné dotazy

Pokud jste nás kontaktovali e-mailem či telefonicky, pomocí kontaktního formuláře nebo na sociálních sítích, pak Vaše Osobní údaje zpracováváme pro účel vyřízení dotazu.

Zákonný důvod: souhlas se zpracováním za účelem vyřízení dotazu

Doba zpracování: po vyřízení Vašeho dotazu budou Osobní údaje vymazány, to neplatí v případě, že se stanete Zákazníkem

Analýza návštěvnosti webových stránek, zabezpečení našich webových stránek, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně pro vyřízení objednávky na rezervaci Studia s úmyslem absolvování solné terapie (zpravidla prostřednictvím elektronického formuláře) na našich Webových stránkách. Zpracováváme informace o tom, kdy navštívíte a prohlížíte si Webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat např. IP adresu, datum a čas přístupu na Webové stránky, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Také můžeme nahlédnout do historie Vašeho chování na Webových stránkách, např. jaké odkazy na Webových stránkách navštívíte. Informace o Vašem chování na Webových stránkách jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované.

Přistupujete-li na Webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení (data o Vašem mobilním telefonu apod.).

Tyto data můžeme shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování.

Zákonný důvod: oprávněný zájem, souhlas

Doba zpracování: konkrétní doba uložení u souboru cookie se liší podle konkrétního druhu cookie souboru, po dobu trvání souhlasu

Registrace k odběru obchodního sdělení

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, budeme Vám posílat zajímavé informace a nabídky k propagaci našich služeb na základě Vámi uděleného souhlasu. Když už e-maily nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu.

Zákonný důvod: souhlas

Doba zpracování: po dobu trvání souhlasu nebo 2 roky od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se z odběru neodhlásíte dříve

Marketing a propagace našich webových stránek a služeb

Obchodní sdělení můžeme posílat na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše služby uživatelům, dokud se sami z odběru obchodních sdělení neodhlásí. To umožňuje jednoduchý proklik v každém obchodním sdělením, které zasíláme formou e-mailu. Na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše služby můžeme využít také telefonního čísla za účelem šíření obchodního sdělení formou SMS. V takovém případě se může uživatel z odběru SMS odhlásit krátkou zprávou na e-mail info@inhaleum.cz. Proti zpracování Vašich Osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů můžete kdykoliv vznést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům).

Zákonný důvod: oprávněný zájem na propagaci služby

Doba zpracování: po dobu trvání souhlasu (dokud se z odběru neodhlásíte)

Soutěže a další propagační akce

Na Webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí můžeme provádět průzkumy, pořádat soutěže nebo jiné propagační akce. Vaše účast v našich propagačních akcích je dobrovolná. V rámci těchto průzkumů, soutěží a propagačních akcí po Vás můžeme žádat Osobní údaje, např. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, uživatelské jméno a podobné údaje. Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě těchto propagačních akcí nebo i za jiným účelem, pokud je to uvedeno v podmínkách konkrétní propagační akce.

Zákonný důvod: souhlas

Doba zpracování: 2 roky od posledního skončení soutěže, pokud svůj souhlas neodvoláte dříve – nebo jiná doba, pokud je uvedena v podmínkách soutěže odlišně

Platba kartou

Pokud nám zadáte údaje o své kreditní kartě, nemáme přístup k údajům o Vašich platebních kartách. Víme jen, že platíte kartou a údaje o kartě zpracovávají příjemci těchto údajů, kteří pro nás platbu zprocesují (tj. zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce).

Zákonný důvod: plnění zákonné povinnosti a plnění smlouvy

Doba zpracování: daňové doklady po dobu 15 let

Vyřízení reklamace či stížností

Vaše Osobní údaje, jako je např. jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo zákazníka, údaje o uzavřené nájemní smlouvě, nezbytné údaje o platbách atd. zpracovávat z důvodu plnění zákonné povinnosti za účelem vyřízení Vaší reklamace nebo stížnosti.

Zákonný důvod: plnění zákonné povinnosti

Doba zpracování: po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 4 let od jeho ukončení

Vedení účetnictví a daňové povinnosti

Řadu Osobních údajů zpracováváme z důvodů, ze kterých jsme k tomu ze zákona povinni. Máme povinnost archivovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Dále máme povinnost archivovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Zákonný důvod: plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti

Doba zpracování: účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let

Na Webových stránkách dochází ke shromažďování informací o chování uživatelů pomocí souborů cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory s informacemi, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v případě, že tyto webové stránky procházíte. V těchto souborech jsou uloženy informace o Vašich krocích a nastaveních. Náš web používá soubory cookies s cílem zajistit uživatelům lepší uživatelský komfort a také zlepšit funkčnost a výkonnost stránek a rovněž z marketingových a propagačních důvodů. Zásady pro používání cookies si můžete přečíst zde.

Naše Webové stránky obsahují widgety. Widgety jsou miniaturní interaktivní programy spouštěné na našich stránkách za účelem poskytování určitých služeb od jiných společností. Mezi příklady těchto služeb patří zobrazování zpráv, názorů, videí a dalšího obsahu. Pomocí těchto widgetů mohou být shromažďovány Osobní údaje, například e-mailová adresa. Widgety mohou také nastavovat soubory cookie a zajišťovat tak jejich správné fungování. Informace shromažďované widgety se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je vytvořila.

Spolupracujeme rovněž se třetími stranami na správě našich reklam na jiných stránkách. Naši partneři mohou používat soubory cookie či podobné technologie s cílem zobrazovat reklamy založené na vašich aktivitách při prohlížení internetu a vašich zájmech.

Pro účely remarketingu Správce shromažďuje soubory cookies uložené v prohlížeči návštěvníka. Remarketing je zobrazování reklam na základě předchozích návštěv návštěvníka stránek Správce. Po příchodu na webové stránky je návštěvník označen a anonymně zařazen do seznamu cílového publika. Toto označení je zajištěno skrze soubory cookies. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve vyhledávačích Google, Seznam apod. Remarketing je zajištěn prostřednictvím remarketingových platforem, jako např. Google AdWords, Seznam Sklik a jiné.

Se zobrazováním takových reklam můžete vyjádřit výslovný nesouhlas. Vyjádřením nesouhlasu se vám budou nadále zobrazovat obecné reklamy bez přizpůsobení vašim zájmům. Postup vyjádření nesouhlasu se zájmově orientovanými reklamami naleznete:

8 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování Osobních údajů provádí Správce v jeho provozovnách a sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, a to za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování Osobních údajů.

Za tímto účelem přijal Správce technická a provozní bezpečnostní opatření k zajištění ochrany Osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů.

Tato opatření zahrnují pravidelné zálohování dat, používání firewallů, šifrování, řádnou správu přístupových práv, pečlivý výběr zpracovatelů a další technicky a komerčně přiměřená opatření, abychom poskytli Vašim Osobním údajům odpovídající ochranu.

V relevantních případech můžeme rovněž vytvářet záložní kopie a používat další prostředky, abychom zabránili náhodnému poškození nebo zničení Vašich Osobních údajů. Tato opatření zajišťují odpovídající míru bezpečnosti ve vztahu k rizikům spojeným se zpracováním a k povaze Osobních údajů, které je třeba ochránit.

Veškeré subjekty, kterým mohou být Osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektu údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany Osobních údajů.

Upozorňujeme však, že pokud nám předáváte údaje přes internet, nelze nikdy zaručit naprostou bezpečnost. Po veškeré platby, které od vás přijímáme online, použijeme uznávaný systém zabezpečení online plateb.

V případě jakéhokoliv porušení zabezpečení Vašich Osobních údajů, které by pro vás případně představovalo závažné riziko, vás budeme bezodkladně informovat.

9 SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše Osobní údaje může Správce sdílet s třetími stranami pro účely provozování podnikání, doručování, vylepšování a přizpůsobení našich služeb, odesílání marketingových a dalších sdělení souvisejících s podnikáním a pro další legitimní účely povolené příslušným zákonem nebo jinak se svolením Subjektu údajů.

Osobní údaje můžeme sdílet následujícími způsoby:

 • S obchodními partnery, poskytovateli služeb, autorizovanými agenty třetí strany nebo smluvními dodavateli za účelem poskytování požadovaných řešení, služeb nebo transakcí. Příklady mimo jiné zahrnují: zpracování objednávek a transakcí, zpracování rezervací a vedení zákaznických účtů, hostování webových stránek, pomoc s prodejními aktivitami nebo poprodejní podporou a poskytování podpory zákazníkům.
 • V reakci na žádost kompetentního úřadu o informace, pokud věříme, že je zveřejnění v souladu s příslušnými zákony, předpisy nebo právním procesem nebo je jimi vyžadováno.
 • S donucovacími orgány, vládními úřady nebo dalšími třetími stranami dle potřeby za účelem vyhovění právnímu postupu nebo splnění národních bezpečnostních požadavků; v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech; k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti Správce, obchodních partnerů, Subjektů údajů nebo dalších osob nebo v jiném případě vyžadovaném příslušnými zákony.
 • V agregované formě, anonymizované formě a/nebo s odebranými identifikačními údaji, kdy nelze údaje rozumně použít k vaší identifikaci.
 • Pokud vás v jiném případě upozorníme a vy nám udělíte souhlas se sdílením.

10 VAŠE PRÁVA

Subjekt údajů má dle GDPR následující práva:

 • Požadovat bezplatný přístup k Osobním údajům, které Správce o Subjektu údajů zpracovává, tedy získat od Správce informace, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto údajům.
 • Požadovat opravu či doplnění Osobních údajů, které Správce o Subjektu údajů zpracovává, pokud jsou nepřesné.
 • Požadovat odstranění všech nebo jenom některých Osobních údajů, pokud již pominul účel zpracování, pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Osobní údaje Správcem zpracovávány protiprávně.
 • Požadovat omezení nebo zastavení zpracování všech nebo některých údajů.
 • Získat ty Osobní údaje, které se ho týkají a které jsou zpracovány s jeho souhlasem, nebo které jsou zpracovány pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
 • Získat tyto Psobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž Subjektu údajů vzniká právo předat tyto údaje jinému správci.
 • Má právo vznést námitku proti zpracování svých Osobních údajů.
 • Má právo podat stížnost k dozorovému úřadu – v případě, kdy se Subjekt údajů domnívá, že je s jeho Osobními údaji nakládáno neoprávněně či Správce jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost na domnělé porušení obecného nařízení u dozorového úřadu, především v členském státě obvyklého pobytu nebo výkonu práce.

Chcete-li uplatnit jakákoli z těchto práv, můžete své požadavky a dotazy zasílat na adresu info@inhaleum.cz. O přijetí každé žádosti dle výše uvedených bodů bude Správce žadatele neprodleně informovat a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce, podá požadovanou informaci či informaci o přijatých opatřeních.

Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V určitých specifických případech definovaných v GDPR není Správce povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, nebo pokud žádané informace ohrožují soukromí jiných osob nebo jiná oprávněná práva, nebo tam, kde by náklady na poskytnutí přístupu byly nepřiměřené rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v daném případě. V takových případech může Správce uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo odmítnout žádosti vyhovět. O tomto bude žadatel vždy informován.

V případě, že bude mít Správce důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele o poskytnutí informací, může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o uplatnění práv Subjektu údajů si po přiměřenou dobu (typicky 3 roky) uloží Správce za účelem evidence a dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování svých služeb a ochrany svých práv.

Správce upozorňuje, že pokud jej Subjekt údajů požádá o výmaz či omezení používání jakýchkoliv Osobních údajů, nemusí být schopen nadále poskytovat své služby.

11 PRÁVO NA NÁMITKU

Pokud je právním důvodem zpracování Osobních údajů tzv. oprávněný zájem, má Subjekt údajů právo kdykoli vznést věcnou námitku proti takovému zpracování Osobních údajů. V takovém případě nebudou Osobní údaje dále zpracovávány, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést přímo na adrese info@inhaleum.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Správce neměl Vaše údaje zpracovávat. V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu je možné vždy vznést námitku bez dalšího zdůvodňování.

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Správce upozorňuje, že může docházet ke změnám těchto Zásad souvisejících s vývojem technologií, úprav příslušných zákonů či v souvislosti s novými produkty a aplikacemi Správce. Vyhrazuje si proto právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit obsah těchto Zásad. Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění přepracovaných Zásad ochrany osobních údajů na Webových stránkách Správce.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mail info@inhaleum.cz. Pokud budete nespokojeni, pak můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/).

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 3. 2024.

INHALEUM

Samoobslužné studio solné terapie:
Rychlá a účinná alternativa solné jeskyně i pobytu u moře.

Kde nás najdete

Vlachova 1507/16 155 00 Praha 5 – Stodůlky Česká republika

Po–ne: 7:00–22:00 hod.

Novinky e-mailem

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Informace prezentované na našich webových stránkách, sociálních médiích a v jakýchkoli tištěných publikacích mají pouze informativní charakter a nemohou v žádném případe nahradit komunikaci s lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem, předepsanou léčbu nebo užívání léku. Číst dál