Všeobecné obchodní podmínky

OBSAH

1 OBECNÁ USTANOVENÍ
2 VYMEZENÍ POJMŮ
3 SOLNÁ TERAPIE
4 PERMANENTKY
5 DÁRKOVÉ POUKAZY
6 OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY
7 ZÁKAZNICKÝ ÚČET
8 CENA
9 VSTUP DO STUDIA, PRŮBĚH TERAPIE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10 DODÁVKA PERMANENTEK A POUKAZŮ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11 PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
12 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A ZÁKAZNÍKA
13 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
14 NÁHRADA MAJETKOVÉ ÚJMY
15 ŘEŠENÍ SPORŮ
16 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
17 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) podnikatele Petera Sovy, IČ: 02718618, sídlem Náměstí Junkových 2870/3, 155 00 Praha 5 – Stodůlky (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a třetími subjekty (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím webové stránky Poskytovatele umístěné na adrese www.inhaleum.cz (dále jen „Webová stránka“).

1.2 VOP dále upravují práva a povinnosti osob (dále jen „Uživatel“) při využívání Webové stránky Poskytovatele služeb a další související právní vztahy mezi smluvními stranami. Uživatelem může být kterákoliv osoba bez ohledu na to, zda vystupuje jako Podnikatel či Spotřebitel. Vstupem na Webovou stránku a jejím dalším používáním Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a zavazuje se jimi řídit.

2 VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Poskytovatel provozuje při dodržování předpisů uvedených v živnostenském oprávnění a souvisejících právních předpisů soukromé, samoobslužné studio bez personálu, s průběžným zajišťováním nutné údržby, využívající obchodní značky INHALEUM (dále jen „Studio”), situované na adrese Vlachova 1507/16, Praha 5 – Stodůlky, zapsané na LV 2130 u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu.

2.2 Studio je privátní, relaxační a terapeutické místo vybavené solnou kabinou (dále jen „Kabina”) s halogenerátorem, prostorem pro odložení osobních věcí zákazníka, hračkami pro děti a sociálním zázemím. Studio funguje v bezobslužném, samoobslužném režimu v otevírací době od 7,00 do 22,00 hod.

2.3 Poskytovatel poskytuje Zákazníkům Studia v rámci předmětu své činnosti následující služby (souhrnně dále jen „Služby”):

 • solná terapie (tzv. haloterapie neboli suchá solná terapie) v Kabině a služby spojené s účastí na ní (dále jen dále jen „Terapie”) v termínech zveřejněných v rezervačním systému na Webové stránce;
 • prodej dárkových poukazů (dále jen „Poukaz“) a permanentek (dále jen „Permanentka“) na Terapii prostřednictvím objednávkového formuláře na Webové stránce.

2.4 Zákazník může vystupovat jako spotřebitel nebo jako podnikatel. Spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“) je pro účely těchto VOP každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s Poskytovatelem uzavírá Smlouvu nebo s ním jinak jedná. Jsou-li v těchto VOP ustanovení hovořící o spotřebiteli, vztahují se pouze na osoby odpovídající uvedené definici. Podnikatelem (dále jen „Podnikatel“) je pro účely těchto VOP osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a také každá osoba, která uzavírá Smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. V případě, že Zákazník v objednávce uvedl své IČ, prohlašuje tímto, že je podnikatelem a uzavření Smlouvy souvisí s jeho podnikatelskou činností. Jsou-li v těchto VOP ustanovení hovořící o podnikateli, vztahují se na všechny osoby, které neodpovídají definici spotřebitele.

2.5 Rezervačním systémem (dále jen „Rezervační systém“) se rozumí systém provozovaný Poskytovatelem na Webové stránce, sloužící k rezervaci konkrétního časového bloku za účelem absolvování Terapie.

2.6 Rezervací časového bloku (dále jen „Rezervace”) se rozumí závazné zvolení konkrétního časového bloku v Rezervačním systému za účelem absolvování Terapie, kdy má být ze strany Poskytovatele poskytnuta Služba, jako předpokladu pro následné uzavření Smlouvy.

2.7 Objednávkový formulář (dále jen „Objednávkový formulář“) je formulář na Webové stránce jehož prostřednictvím Zákazník realizuje objednávku a koupi Poukazů a Permanentek.

2.8 Objednávkou (dále jen „Objednávka”) se rozumí jednostranný právní úkon Zákazníka spočívající ve vytvoření Rezervace v Rezervačním systému nebo ve vyplnění a potvrzení objednávkového formuláře na Webové stránce Poskytovatele za účelem objednání Služby, který předchází uzavření Smlouvy.

2.9 Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí (akceptací) Objednávky Poskytovatelem (dále jen „Potvrzení objednávky“). Potvrzení objednávky je jednostranný úkon Poskytovatele učiněný vůči Zákazníkovi s cílem potvrdit uzavření a realizaci Smlouvy.

3 SOLNÁ TERAPIE

3.1 Terapie je 100% přírodní a bezpečná metoda bez léků, která může pomoct zmírnit příznaky respiračních a kožních potíží, posílit imunitní systém a ulevit od stresu. Lze ji využívat samostatně nebo jako doplněk k předepsaným lékům. V kombinaci s předepsanými léky má potenciál zvýšit jejich účinnost a snížit potřebnou dávku.

3.2 Jeden cyklus Terapie v Kabině trvá 20 minut a je vhodný pro návštěvníky každého věku, včetně dětí. Počet cyklů Terapie se odvíjí od typu zvoleného vstupu.

3.3 Terapie je klasifikovaná jako samoobslužná služba bez dohledu, v rámci které Poskytovatel poskytuje Zákazníkům pro absolvování Terapie Kabinu umístěnou ve Studiu, a to s předem stanovenými procesy a v předem dané kvalitě.

3.4 Zákazník se sám připravuje na absolvování Terapie, sám vchází do Kabiny a po vstupu do Kabiny si sám spustí halogenerátor tlačítkem umístěným v Kabině vedle dveří. Konec Terapie signalizuje vypnutí relaxační hudby a rozsvícení světel.

3.5 Zákazník je oprávněn absolvovat Terapii v doprovodu další osoby nebo osob. Počet osob účastnících se Terapie (dále jen „Spoluúčastník”) nesmí být vyšší než dva (2) dospělí (míněno včetně Zákazníka a dětí od 7 let věku) a dvě (2) děti do 6 let věku. Kapacita studia je tedy maximálně 4 osoby podle předchozí specifikace. Pokud Zákazník plánuje navštívit prostor Studia v jiném než doporučoném věkovém složení účastníků, je nutné individuálně vstup posoudit Poskytovatelem, a to telefonicky nebo e-mailem ještě před provedením Objednávky.

4 PERMANENTKY

4.1. Poskytovatel nabízí Permanentky, které prokazují uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a jejich držitele opravňují k využití Služeb v Permanentce specifikovaných.

4.2 Permanentky jsou určené pouze pro Zákazníky, kteří mají vytvořený zákaznický účet v Rezervačním systému.

4.3 Po objednání Permanentky prostřednictvím Objednávkového formuláře bude Zákazníkovi vystavena zálohová faktura a po připsání fakturované částky na účet Poskytovatele bude zvolená permanentka přiřazena k zákaznickému účtu konkrétního Zákazníka. Poté ji Zákazník bude moct využít jako způsob platby při vytváření Rezervace v Rezervačním systému.

4.4. Za účelem využití Permanentky k zaplacení rezervace musí být Zákazník přihlášený v zákaznickém účtu.

4.5 Permanentkou lze uhradit Rezervace, které jsou provedeny nejpozději v poslední den platnosti Permanentky. Samotný termín absolvování Terapie však může být až v době po uplynutí platnosti Permanentky.

4.6 Permanentka je nepřenosná a vázaná na majitele zákaznického účtu, ke kterému byla Permanentka v v Rezervačním systému přirazena.

4.7 Platnost Permanentky končí s vyčerpáním počtu vstupů, na které je vystavena, nebo uplynutím stanoveného data platnosti (6 měsíců nebo 1 rok dle počtu zakoupených vstupů). Datum platnosti je Zákazníkovi sdělen při nákupu permanentky a je ho možné rovněž dohledat v zákaznickém účtu.

4.8 Platnost permanentky lze prodloužit pouze ve výjimečných případech na základě písemné žádosti Zákazníka na e-mail info@inhaleum.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu.

4.9 Zakoupenou permanentku nelze vyměnit za hotovost či kombinovat s jinými slevami.

5 DÁRKOVÉ POUKAZY

5.1 Poskytovatel nabízí Poukazy, tj. karty v elektronické formě, které prokazují uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a jejich držitele opravňují k využití Služeb v Poukaze specifikovaných, a to do celkového vyčerpání jeho hodnoty.

5.2 Na jeden Poukaz lze uplatnit pouze jednu Službu. Pro uplatnění Poukazu na více Služeb je nutné zakoupit více Poukazů.

5.3 Na Poukazu je vždy uvedený rozsah možných poskytnutých Služeb, kód certifikátu a doba platnosti. Dále jsou na Poukaze vypsány kontaktní údaje Provozovatele, adresa a webové stránky.

5.4 Poukaz je nabízený prostřednictvím Objednávkového formuláře. Platnost Poukazu je 6 měsíců ode dne uzavření Smlouvy.

5.5 Po objednání Poukazu prostřednictvím Objednávkového formuláře bude Zákazníkovi vystavena zálohová faktura a po připsání fakturované částky na účet Poskytovatele bude Zákazníkovi zaslán Poukaz ve formátu PDF na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

5.6 Poukaz je nutno uplatnit jednorázově v rámci jedné Rezervace Terapie v Rezervačním systému na Webové stránce. Po uplynutí této lhůty Poukaz ztrácí platnost.

5.7 Rezervace musí být provedena nejpozději v poslední den platnosti Poukazu. Samotný termín absolvování Terapie však může být až v době po uplynutí platnosti Poukazu.

5.8 Za účelem ověření platnosti Poukazu je Zákazník při Rezervaci povinen uvést jedinečný kód Poukazu.

5.9 Zakoupený Poukaz nelze vyměnit za hotovost či kombinovat s jinými slevami.

6 OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

6.1 Při uzavírání Smlouvy dle těchto VOP je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje týkající se jeho osoby.

6.2 Zákazník má možnost objednat si Služby Poskytovatele uvedené v těchto VOP tzv. distančním způsobem (elektronicky – komunikačními prostředky na dálku), a to pouze prostřednictvím Rezervačního systému nebo Objednávkového formuláře dostupného na Webové stránce Poskytovatele. Ve výjimečných případech lze objednat Služby Poskytovatele i prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace.

6.3 Webová stránka obsahuje seznam Služeb nabízených Poskytovatelem k zakoupení, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených Služeb. Ceny nabízených Služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka poskytovaných Služeb a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky poskytovaných Služeb umístěné na Webové stránce jsou nezávazné a Poskytovatel není povinen se Zákazníkem uzavřít Smlouvu ohledně těchto služeb.

6.4 Pro objednání Terapie využívá Zákazník Rezervační systém na Webové stránce sloužící pro objednávání termínu Terapie, a to následovně:

 • vybere typ služby
 • vybere volný termín (tj. časový blok) v kalendáři;
 • poté Zákazník klikne na tlačítko „Další krok“;
 • zvolí, zda se chce přihlásit, registrovat, či nakupovat bez registrace;
 • vyplní požadované osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo (v případě registrace i heslo).

6.6 Zvolený časový blok zůstává při vytváření Objednávky v Rezervačním systému rezervován pro konkrétního Zákazníka po dobu 30 minut. Není-li v daném časovém limitu provedena platba za vybraný časový blok, je tento automaticky uvolněn k další Rezervaci.

6.7 Pro objednání Permanentky/Poukazu vyplní Zákazník Objednávkový formulář na Webové stránce, a to následovně:

 • vyplní požadované osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa;
 • zvolí si typ Permanentky/typ Poukazů a jejich počet;
 • vyplní fakturační údaje.

6.8 Před odesláním Objednávky Poskytovateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky uvedl, popř. vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

6.9 Před odesláním Objednávky Zákazník „zaškrtnutím“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil se zněním zásad na zpracování a ochranu osobních údajů a že s nimi souhlasí v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

6.10 Jakékoli slevy z ceny nabízené Poskytovatelem v rámci marketingových akcí a obdobných akcí na podporu prodeje je Zákazník povinen uplatnit nejpozději při odeslání Objednávky Poskytovateli. Odesláním Objednávky Zákazníkem bez uplatnění těchto slev a akcí jakýkoli případný nárok na takovou slevu z ceny ve vztahu k provedené Objednávce zaniká.

6.11 Objednávku odešle Zákazník Poskytovateli „kliknutím“ na tlačítko „DOKONČIT“/„OBJEDNAT”. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Stisknutím tlačítka „DOKONČIT“/„OBJEDNAT” na Webové stránce Zákazník vytvoří závaznou Objednávku, která zavazuje Zákazníka k platbě za tuto Objednávku.

6.12 Odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se se zněním těchto VOP seznámil, a že s nimi výslovně souhlasí a přijímá je, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky, pokud tyto VOP a/nebo Smlouva nestanoví jinak. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené Smlouvy.

6.13 Zákazník souhlasem s těmito VOP vyslovuje též souhlas s tím, aby mu byl vystaven a zaslán elektronický daňový doklad.

6.14 Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí její obdržení elektronicky Zákazníkovi, a to na e-mailovou adresu, kterou Zákazník při Objednávce zadal. Potvrzením Objednávky ze strany Poskytovatele vzniká mezi stranami závazný vztah v rozsahu objednaného a potvrzeného předmětu plnění za podmínek dohodnutých v těchto VOP. Veškeré dodatky, výhrady, omezení či jiné změny, kterými zákazník chce doplňovat již potvrzenou Objednávku, jsou považovány za novou Objednávku, která musí být Poskytovatelem následně písemně akceptována, jinak smlouva nevznikne. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

6.15 Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství poskytovaných služeb, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu atd.) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (např. elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka či telefonicky).

6.16 Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména/nejen s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu nebo VOP.

6.17 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání této Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) nese Zákazník.

6.18 Zákazník odesláním Objednávky potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít Smlouvu za dohodnutých podmínek. Je-li Zákazník Spotřebitelem, výslovně odesláním Objednávky potvrzuje, že je plně svéprávný. Je-li Zákazník Podnikatelem, potvrzuje fyzická osoba, vyplňující elektronický formulář za Zákazníka, že je oprávněna jej v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.

6.19 Obsah uzavřené Smlouvy je tvořen údaji, které Zákazník uvedl do odeslané Objednávky a dále ustanoveními těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Poskytovatelem služeb archivována v elektronické podobě za účelem jejího úspěšného splnění. Smlouva není přístupná třetím stranám.

6.20 Po úspěšném Potvrzení objednávky

  • Terapie bude Zákazník přesměrován na platební bránu, kde provede platbu za Objednávku dle instrukcí. Platbu lze provést pouze platební kartou online dle instrukcí na webu a platební brány (dále jen „Systém bezhotovostních plateb“), voucherem, permanentkou, kreditem nebo náhradami v zákaznickém účtu.
  • Permanentky/Poukazu bude Zákazníkovy vystavena zálohová faktura k úhradě.

6.21 Neprodleně po úspěšném zaplacení Objednávky dle předchozího odstavce zašle Poskytovatel Zákazníkovi:

 • na e-mailovou adresu, kterou Zákazník při Objednávce zadal, Potvrzení objednávky s jejím shrnutím, další instrukce pro využití Objednávky a účetní doklad /zálohová faktura;
 • v případě Objednávky Terapie na telefonní číslo, které Zákazník při rezervaci zadal, SMS s kódem pro účely vstupu do Studia a datum a čas přístupnosti Studia pro jeho osobu (a případné spoluúčastníky), a to dva dny před rezervovaným termínem Terapie.

7 ZÁKAZNICKÝ ÚČET

7.1 Zákazník si může vytvořit zákaznický účet na základě registrace Zákazníka pomocí e-mailu, provedené v Rezervačním systému na Webové stránce Poskytovatele, nebo v rámci Objednávky Služeb zaškrtnutím tlačítka „VYTVOŘENÍ ÚČTU”.

7.2 Po přihlášení do uživatelského účtu může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět Objednávky Rezervací. Zákazník může provádět tyto Objednávky také jednorázově bez registrace přímo z Rezervačního systému. V zákaznickém účtu získá rovněž přehled o všech svých rezervacích, permanentkách, náhradách a dostupném kreditu a může si zde rovněž upravit své osobní údaje a nastavení.

7.3 Založit zákaznický účet si mohou pouze fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné.

7.4 Při registraci v rezervačním systému je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.

7.5 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

7.6 Poskytovatel má právo zákaznický účet

 • zablokovat po pěti (5) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činí tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití uživatelského účtu Zákazníka. Pokud bude zákaznický účet Zákazníka zablokován, Zákazník může kontaktovat Poskytovatele na adrese info@inhaleum.cz za účelem odblokování uživatelského účtu;
 • zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj zákaznický účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy ve znění těchto VOP.

7.7 Zákazník bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

8 CENA

8.1 Cena včetně všech daní a poplatků je uvedena u příslušného typu Permanentky, Poukazu či Terapie na Webové stránce Poskytovatele.

8.2 Cena Terapie je stanovena za 1 vstup do studia a její cena se může lišit dle zvoleného typu vstupu. Relevantní výše ceny je vždy uvedena v Rezervačním systému u konkrétní Služby. Výše ceny je dostupná i v ceníku na Webových Stránkách Poskytovatele. Cena může být ponížena slevovým kuponem nebo procentuální slevou v případě nákupu balíčku více vstupů, tzv. permanentky.

8.3 Společně s cenou Permanentky/Poukazu je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli také náklady spojené s dodáním Poukazu, jsou-li uvedeny. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou Poukazu i náklady spojené s dodáním Poukazu. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

8.4 Zákazník je povinen uhradit cenu Objednávky ihned po uzavření Smlouvy. Úhradu může provést následujícími způsoby:

 • prostřednictvím platební brány;
 • na základě zálohové faktury;
 • bankovním převodem v CZK na účet Poskytovatele (pouze po předchozí vzájemné dohodě);
 • prostřednictvím benefitních programů se kterými má Poskytovatel uzavřenou smlouvu (dle podmínek daného benefitního programu).

8.5 V případě platby Ceny Terapie prostřednictvím platební brány, bude Zákazník po odeslání Objednávky přesměrován na platební bránu Global Payments.

8.6 Poskytovatel upozorňuje Zákazníka, že tento způsob úhrady ceny není spojen s žádnými zvláštními náklady účtovanými Poskytovatelem, nelze však vyloučit, že Zákazník ponese náklady spojené s tímto způsobem úhrady, účtované osobou, která vystavila Zákazníkovi použitou platební kartu nebo která vede pro Zákazníka účet, ze kterého jsou finanční prostředky hrazeny.

8.7 Zákazník je povinen seznámit se před provedením platby pomocí platební brány Global Pyments s případnými podmínkami jejího užívání, vydanými Poskytovatelem společnosti Global Payments s.r.o. se sídlem V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10, IČ: 042 35 452, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453. V případě, že Zákazník zvolí při platbě možnost „zapamatovat platební kartu“, správcem údajů týkajících se platební karty není Poskytovatel, ale Poskytovatel platební brány. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití takto uložených dat.

8.8 Jestliže po odeslání Objednávky Zákazníkem a následném přesměrování Zákazníka na platební bránu Global Payments nedojde k úspěšné úhradě ceny Objednávky, Smlouva bez dalšího zaniká.

8.9 Cena Objednávky se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet Poskytovatele. Poskytovatel není povinen provést plnění Smlouvy dříve, než Zákazník uhradí sjednanou cenu.

8.10 Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Účetní doklad/fakturu vystaví Poskytovatel Zákazníkovi po uhrazení sjednané ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce, s čímž Zákazník výslovně souhlasí.

9 VSTUP DO STUDIA, PRŮBĚH TERAPIE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Rezervace časového bloku pro absolvování Terapie se provádí dle dostupných termínů (časových bloků) prostřednictvím Rezervačního systému na Webové stránce a zahrnuje veškerou přípravu pro absolvování Terapie (jako například odložení osobních věcí před vstupem do Kabiny atp.), dobu pro absolvování samotné ho Terapie a stejně tak i nezbytné úkony po absolvování Terapie (jako například odhození jednorázových návleků, užití sociálního zařízení a opuštění prostor Studia).

9.2 Vstup do Studia je možný pouze na základě předchozí Rezervace a jejím zaplacení. Poté je Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu zaslán kód ke vstupním dveřím Studia a informace k návštěvě. Dva dny před plánovanou návštěvou obdrží Zákazník upomínku ve formě SMS.

9.3 Platnost kódu do zámku je bez omezení po celou dobu zaplacené rezervace. Zákazníkovi bude umožněn vstup do Studia nejdříve v první minutě začátku rezervovaného časového bloku po zadání vstupního kódu na číselný terminál u vstupních dveří Studia.

9.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za pozdní dostavení se Zákazníka ke vstupu do Studia – vstup je i tak umožněn, ale čas povinnosti opustit Studio se nemění. Doba trvání Rezervace je vždy sjednána jako pevná a závazná dle délky časového bloku v rezervačním systému a na dobu jejího trvání a cenu nemá žádný vliv pozdní vstup Zákazníka do Studia ani předčasné opuštění Studia Zákazníkem.

9.5 Zákazník a jeho spoluúčastníci jsou povinni Studio užívat v mezích možností a s omezeními daným těmito VOP a provozním řádem Studia a nejpozději v poslední minutě Rezervace Studio opustit, a řádně za sebou zavřít dveře do Studia.

9.6 Zákazník se v případě pozdního opuštění Studia zavazuje zaplatit smluvní pokutu v částce 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to nezávisle na případném nároku na náhradu škody způsobené na Studiu Zákazníkem.

9.7 Před uplynutím výše sjednané doby Rezervace může Rezervace skončit některým z dále uvedených způsobů:

 • dohodou Poskytovatele a Zákazníka;
 • okamžitou výpovědí (tj. bez výpovědní doby) Poskytovatele v případě, že Zákazník neuhradí sjednanou cenu;
 • okamžitou výpovědí Poskytovatele v případě, že Zákazník bude hrubým způsobem porušovat ujednání Smlouvy, těchto podmínek či jiné povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména pokud způsobí na Studiu škodu nebo bude v důsledku užívání Studia Zákazníkem hrozit vznik závažné škody či jiné újmy;
 • okamžitou výpovědí Poskytovatele v případě, že Poskytovatel zjistí, že se jedná o Zákazníka, který v minulosti způsobil v Studiu nějakou škodu či nedodržel podmínky Smlouvy a těchto VOP;
 • okamžitou výpovědí Zákazníka v případě, že se Studio v průběhu doby rezervace stane bez zavinění Zákazníka zcela nezpůsobilé k absolvování Terapie;
 • okamžitou výpovědí Zákazníka v případě, že se mu nepodaří vstoupit do Studia s pomocí obdržené SMS se vstupním kódem z důvodů na straně Poskytovatele.

9.8 Zákazník je oprávněn zrušit objednanou Terapii na určitý časový blok nejpozději 24 hodin před počátkem trvání doby Rezervace. V takovém případě obdrží Zákazník kredit do náhrad v zákaznickém účtu, který můžete využít k úhradě budoucí rezervace. V případě, že Zákazník nemá vytvořený zákaznický účet, bude ho Poskytovatel kontaktovat ohledně možných způsobů využití této náhrady.

9.9 Zákazník není oprávněn zrušit rezervovanou Terapii na určitý časový blok v čase méně než 24 hodin před počátkem trvání doby Rezervace. Zákazník v takovém případě nemá právo na vrácení již uhrazené ceny.

9.10 V případě vzniku objektivní události, která vznikne nezávisle na vůli Poskytovatele a která bude bránit průběhu Terapie, je Poskytovatel oprávněn změnit termín Rezervace dle dodatečné volby Zákazníka nebo je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. V takovém případě Poskytovatel bez zbytečného odkladu Zákazníkovi vrátí celou uhrazenou cenu Služby prostřednictvím kreditu do náhrad v zákaznickém účtu. V případě, že Zákazník nemá vytvořený zákaznický účet, bude ho Poskytovatel kontaktovat ohledně možných způsobů využití této náhrady.

9.11 Odstoupení od Smlouvy se sděluje e-mailem:

 • Zákazník Poskytovateli na e-mailovou adresu info@inhaleum.cz;
 • Poskytovatel Zákazníkovi na e-mailovou adresu zadanou Zákazníkem při Rezervaci Terapie.

9.12 Uzavřenou Smlouvu nelze s ohledem na charakter plnění ze strany Poskytovatele z důvodu malých časových předstihů před zasláním Objednávky a započetím doby trvání Rezervace, zrušit či od této odstoupit (viz ust.§ 1837, písm.j), Občanského zákoníku), s výjimkami popsanými v těchto VOP výše.

10 DODÁVKA PERMANENTEK A POUKAZŮ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Poskytovatel dodá Zákazníkovi Permanentku/Poukaz bezodkladně po uzavření Smlouvy a zaplacení sjednané kupní ceny včetně všech daní a poplatků.

10.2 Permanentka se považuje za dodanou v momentě jejího přiřazení k zákaznickému účtu Zákazníka.

10.3 Poukaz bude dodán elektronicky v podobě dokumentu ve formátu PDF, který bude po uhrazení ceny Poukazu zaslán Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

10.4 Poukaz se považuje za dodaný okamžikem, kdy je Poskytovatelem elektronicky odeslán na e-mailovou adresu Zákazníka.

10.5 Zákazník je povinen zkontrolovat stav Permanentky/Poukazu, zejména jeho čitelnost a správnost uvedených údajů, bez zbytečného odkladu po přiřazení Permanentky/doručení Poukazu a případné zjištěné vady neprodleně oznámit Poskytovateli.

10.6 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Terapie bude na základě Permanentky/Poukazu poskytnutá až po provedení předchozí Rezervace, tj. po sjednání konkrétního termínu Rezervace mezi Zákazníkem a Poskytovatelem. Rezervace musí být Zákazníkem provedena nejpozději v poslední den platnosti Permanentky/Poukazu, jinak právo Zákazníka na poskytnutí Terapie zaniká; samotný termín poskytnutí Terapie však může být takto včas provedenou Rezervací určen až na dobu po uplynutí platnosti Permanentky/Poukazu. Při Rezervaci nebo její změně je Zákazník povinen uvést jedinečný kód Poukazu za účelem ověření jeho platnosti.

10.7 Zákazník bere na vědomí, že provedení Rezervace je závislé na aktuálních kapacitních možnostech Studia. Poskytovatel neodpovídá za to, že Terapie bude možné provést vždy v čase preferovaném Zákazníkem, odpovídá pouze za skutečnost, že Permanentka/Poukaz bude možné v průběhu jeho platnosti uplatnit a provést Rezervaci a že Zákazníkovi nebude bezdůvodně odmítnuto provedení Rezervace a poskytnutí Terapie. S ohledem na výše uvedené Poskytovatel důrazně doporučuje Zákazníkovi, aby provedl Rezervaci s dostatečným předstihem před uplynutím doby platnosti Permanentky/Poukazu.

10.8 Poukaz je vystaven jako poukázka na doručitele, tj. je plně přenosný na jakoukoli třetí osobu bez nutnosti převodu rubopisem. Zákazník je v případě předání Poukazu třetí osobě za účelem jeho využití povinen seznámit příjemce Poukazu s těmito VOP, jakož i s informacemi o zpracování a ochraně osobních údajů Poskytovatelem. Poskytovatel poskytne Terapie na základě Poukazu jakékoli osobě, která ho jako první využije při Rezervaci. Poskytnutí Terapie takové osobě se považuje za řádné poskytnutí Terapie, jako by byla poskytnuta přímo Zákazníkovi; Poskytovatel není povinen kontrolovat, zda osoba využívající Poukaz k provedení Rezervace je Zákazníkem nebo zda získala Poukaz od Zákazníka oprávněně. Zákazník v souvislosti s tím bere na vědomí, že je povinen dbát na to, aby Poukaz či data na něm uvedená nezpřístupnil neoprávněné třetí osobě. Zákazník nese sám plně následky spojené s tím, že Poukaz svým jednáním či opomenutím učinil přístupným třetí osobě a tato jej využila; Zákazník nemá v takovém případě právo nadále požadovat poskytnutí Terapie na Poskytovateli.

10.9 V případě, že Poskytovatel nemůže poskytnout Služby v již rezervovaném termínu z důvodu existujícího na jeho straně, informuje o tom Zákazníka a nabídne mu změnu termínu. Nebude-li možné zahájit poskytování Služby do 7 dnů od původně rezervovaného termínu, má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy. Zákazník je povinen existenci důvodu pro odstoupení prokázat, zejména pak prokázat svou přítomnost v Studiu v rezervovaném termínu.

10.10 Permanentku/Poukaz nelze vyměnit za hotovost.

10.11 Zákazník je oprávněn svoji Objednávku Permanentky/Poukazu odvolat (zrušit), a to e-mailem do okamžiku Potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele.

10.12 V případě, že jde o Zákazníka, který je spotřebitelem a jde o Objednávku učiněnou distančním způsobem, je Zákazník oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než poskytovatel poštovních služeb) Permanentku/Poukaz převezme. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Zákazník musí o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy informovat Poskytovatele formou jednoznačného písemného prohlášení (zejména v dopisu zaslaném na adresu Poskytovatele prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, případně elektronickou formou na adresu info@inhaleum.cz).

10.13 V takovém případě smluvní strany sjednávají, že Zákazník není povinen Permanentku/Poukaz Poskytovateli vracet (zasílat ho zpět na adresu Poskytovatele), Zákazník však bere na vědomí, že v případě odstoupení od Smlouvy Permanentka/Poukaz ztrácí platnost, bude Poskytovatelem bezodkladně zneplatněn/a, a nebude již možné na jejím/jeho základě službu Terapie čerpat.

10.14 Poskytovatel je oprávněn od uzavřené Smlouvy kromě případů stanovených v těchto VOP dále a případů stanovených příslušnými právními předpisy, odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku dodání Permanentky/Poukazu Zákazníkovi.

10.15 V případě účinného odstoupení od Smlouvy jsou strany povinny si vrátit navzájem poskytnutá plnění. Poskytovatel se v důsledku toho zavazuje bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno účinné odstoupení od Smlouvy, vrátit Zákazníkovi veškeré z jeho strany poskytnuté platby, které do té doby obdržel, a to bezhotovostně na účet, z něhož Zákazník cenu uhradil. Zákazník nese riziko spojené s tím, že úhradu provedl z účtu vedeného pro třetí osobu.

10.16 V případě, že bude účinně od smlouvy odstoupeno kteroukoliv ze smluvních stran, bude ze strany Poskytovatele vystavená/ý Permanetka/Poukaz zneplatněn/a.

11 PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

11.1 Veškerý obsah a celkový vzhled Webové stránky mimo jiné včetně textu, grafiky, fotografií, zvuků, videí a hudby (dále jen „Obsah“) a ochranných známek a log v nich obsažených, jsou autorským dílem a databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, k němuž majetková práva vykonává Poskytovatel, které vlastní a nebo které jsou licencována Poskytovatelem, podléhají autorskému právu a jiným právům duševního vlastnictví v souladu se zákonem. Obsah je poskytován Uživatelům pouze pro osobní použití. Jakékoliv užití Webové stránky nebo jejich části jinak, než připouští platné a účinné právní předpisy a v jejich mezích tyto VOP, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo dalšího zpracování bez souhlasu Poskytovatele je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do obsahu Webové stránky nebo jejich charakteru. Uživatel souhlasí s tím, že se nebude podílet na kopírování a prodeji jakéhokoliv Obsahu na Webové stránce.

11.2 Uživatel nesmí při užívání Webové stránky používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Webové stránky, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu. Uživatel dále nesmí vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz Webové stránky, nebo provádět jiné útoky na tyto Webové stránky. Uživatel zejména nesmí Webovou stránky a servery Poskytovatele zatěžovat automatizovanými požadavky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Poskytovatele a který je v souladu s jejím určením.

11.3 Poskytovatel negarantuje nepřetržitou dostupnost a funkčnost Webové stránky; ty tak mohou být dočasně nedostupné např. z důvodů údržby, havárie, vnějších vlivů apod. Poskytovatel je oprávněn měnit podobu a obsah Webové stránky nebo jejich provoz zcela zrušit, a to i bez náhrady. Vzhledem k tomu Poskytovatel důrazně doporučuje Uživatelům a zejména Zákazníkům, aby si VOP jakož i další pro ně významné skutečnosti uchovávali v případě uzavření Smlouvy také na svých vlastních úložištích dat. Po zrušení Webové stránky však lze požádat Poskytovatele o zaslání znění VOP.

11.4 V případě, že jsou v těchto VOP nebo na Webové stránce uvedeny odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, Poskytovatel nenese odpovědnost za trvalou funkčnost a neměnnost obsahu webových stránek, na které takové internetové odkazy směřují, ani za ochranu dat a informací, které jsou zpřístupněny na takových webových stránkách třetích osob.

11.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo nezveřejňovat recenze Uživatelů a Zákazníků, které jsou nepravdivé a obsahují nevhodné výrazy.

11.6 Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejím určením.

12 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A ZÁKAZNÍKA

12.1 Poskytovatel je povinen odevzdat Zákazníkovi Studio ve stavu způsobilém k absolvování smluvené Terapie a řádně plnit všechny svoje povinnosti vyplývající z této Smlouvy, resp. VOP. Plnění Poskytovatele je vždy v perfektní kvalitě.

12.2 Poskytovatel přijme veškeré kroky nutné za účelem řádného informování Zákazníků. Za tímto účelem všude, kde je to nutné, opatří Studio informačními nápisy sloužící k usnadnění využívání Služeb.

12.3 Poskytovatel je povinen:

 • pravidelně kontrolovat Studio, co do stavu vzhledového, stavu technického a co do funkčnosti veškerého vybavení Studia;
 • pravidelně uklízet a dezinfikovat prostory Studia;
 • doplňovat spotřební materiál, tj. toaletní papír, mýdlo na umyvadle, čisté ručníky a další.

12.4 Poskytovatel ručí za to, že:

 • v průběhu celého dne běží v prostorách Studia germicidní zářič, který je navržen k dezinfekci prostor během přítomnosti osob – UVC záření zůstává v obalu samotného zářiče díky optickým clonám s vysokou prodyšností, proto se nedostává mimo a neohrožuje přítomné Zákazníky;
 • výměna vzduchu se provádí nainstalovaným systémem ventilace;
 • čištění a úklid Kabiny probíhá jednou denně, a to po skončení provozu Studia, kdy dojde k umytí a vydezinfikování prostor Kabiny a následně zůstanou dveře Kabiny otevřeny k odvětrání;
 • sůl na podlaze Kabiny je pravidelně přehrabována a doplňována o novou, její výměna se provádí jednou za rok;
 • k úklidu jsou používány dezinfekční prostředky s biocidním, virucidním a fungicidním účinkem – použité dezinfekční přípravky jsou střídány podle zastoupené aktivní látky a při jejich aplikaci se dodržuje předepsaná expoziční doba, aby se zabránilo vzniku rezistence nežádoucích biologických činitelů;
 • úklid a dezinfekce všech prostor se provádí v pravidelných intervalech podle potřeby, při provozu Studia minimálně jednou denně;
 • úklidové prostředky a pomůcky jsou uložené v uzamykatelném prostoru sociálního zázemí;
 • generální úklid Studia se provádí 2x ročně;
 • v prostorách Studia je k dispozici lékárnička první pomoci s vybavením dle platných norem, její expirace je kontrolována při generálním úklidu a doplňována Poskytovatelem dle potřeby;
 • použité deky pere Poskytovatel mimo provozovnu a to přibližně 1x týdně podle počtu zákazníků;
 • veškerý odpad je v koších s igelitovými sáčky, odpadkové koše se vyprazdňují, čistí a dezinfikují denně dle platné legislativy, nebezpečný odpad se nepoužívá;
 • při práci se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce a jsou používány osobní ochranné pomůcky (například ochranné rukavice při práci s dezinfekcí).

12.5 S ohledem na charakter činnosti/provozu privátního Studia není Poskytovatel odpovědný za poškození, ztrátu nebo zničení Zákazníkem (či jeho Spoluúčastníky) vnesených/odložených věcí či cenností.

12.6 Poskytovatel upozorňuje, že prostory Studia jsou monitorovány kamerovým systémem, který slouží k pojištění majetku a zdraví. Kamerový systém funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Záběry jsou zaznamenané a uložené po dobu nutnou z hlediska zajištění provozu Studia a následně digitálními záznamovými zařízeními archivovány max. po dobu 72 hodin. Více informací najdete v Zásadách zpracování osobních údajů kamerovým systémem.

12.7 Zařízení, přístroje, nábytek, předměty nacházející se ve Studiu může každý Zákazník používat pouze na vlastní nebezpečí.

12.8 Za používání hraček pro děti nese odpovědnost v každém případě Zákazník. Hračky pro děti smí být používány výhradně v souladu s jejich určením.

12.9 Zákazník je povinen užívat Studio výhradně ke sjednanému účelu a v dohodnutém rozsahu a čase. Zákazník je povinen seznámit s pravidly užívání soukromého Studia všechny Spoluúčastníky, kterým umožní do Studia přístup.

12.10 Při vstupu do prostor Studia je Zákazník povinen použít bezdotykovou dezinfekci rukou, která je viditelně umístěna napravo od vchodu.

12.11 V celém prostoru Studia je zakázáno:

 • chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek;
 • rušení klidu;
 • vnášet skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost Zákazníků;
 • kouření;
 • manipulace s otevřeným ohněm;
 • ponechávat děti bez dozoru;
 • znečišťování Studia pliváním, odhazováním odpadků apod.;
 • konzumace potravin a pochutin včetně žvýkaček;
 • konzumace alkoholických nápojů či jakýchkoliv omamných a návykových látek;
 • vnášet zbraně nebo toxické látky do Studia;
 • vstupovat se zvířaty;
 • vynášet krystalickou sůl a hračky z Kabiny;
 • dotýkat se halogenerátoru (přístroje pro generování solného aerosolu) umístěného na venkovní stěně Kabiny, germicidního zářiče a dalších technických zařízení;
 • jakékoliv jednání, které by mohlo být považováno za jednání proti dobrým mravům.

12.12 Do prostor Kabiny je přísně zakázáno vnášet elektronická zařízení, jakékoliv jídlo (včetně žvýkaček) a pití.

12.13 Do Kabiny je povoleno vstupovat pouze v jednorázových návlecích, které jsou pro Zákazníka připravené před vstupem do Kabiny nebo v čistých bílých čistých ponožkách, které si pro tento účel Zákazník přinese a převlékne až před vstupem do Kabiny. Z hygienických důvodů nelze jít do kabiny s ponožkami, ve kterých Zákazník přišel v obuvi.

12.14 Před vstupem do Kabiny se nedoporučuje používat deodoranty či parfémy.

12.15 Studio je privátním relaxačním a terapeutickým místem, tzv. zónou klidu, ve které nelze provozovat jakékoliv aktivity s vyšší hladinou hluku, jako jsou společenské akce apod.

12.16 Do Studia je zakázán vstup osobám s probíhajícím akutními infekčními nemocemi, akutní tuberkulózou a všemi onemocněními spojenými se zvýšenou teplotou.

12.17 Do Studia je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholických nápojů či pod vlivem omamných či jakýchkoliv jiných návykových látek.

12.18 Děti do 15 let se smí pohybovat v prostorách Studia pouze v doprovodu rodiče či odpovědné dospělé osoby, která nese plnou odpovědnost za případné škody na zdraví dítěte i majetku Poskytovatele a/nebo třetí osoby způsobené pohybem dítěte.

12.19 Zákazník dále nesmí na Studiu provádět jakékoliv změny či úpravy (včetně nalepení či jiného připevňování jakýchkoliv předmětů na stěny či vybavení) ani nesmí provádět jakékoliv činnosti, které by mohly způsobit škodu na zdraví a/nebo majetku třetí osoby (včetně Poskytovatele).

12.20 Zákazník není oprávněn přenechat Studio, nebo jeho část, do užívání jakýmkoliv třetím osobám. Za porušení této povinnosti Zákazníka se nepovažuje, užívá-li Studio společně se Zákazníkem třetí osoba/y za účelem absolvování společné Terapie.

12.21 Zákazník je povinen při příchodu do Studia zkontrolovat vybavení Studia. V případě, že by některé vybavení Studia bylo poškozené, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli.

11.22 Zákazník je povinen okamžitě oznámit Poskytovateli vznik jakékoliv škodní události na Studiu. Zákazník je povinen počínat si tak, aby ke škodám nedocházelo, eventuálně aby minimalizoval jejich rozsah, pakliže nastanou. Zákazník odpovídá Poskytovateli za škodu, která by vznikla z nesplnění této povinnosti.

12.23 Pokud bude názor Zákazníka na úklid a hygienu prostor takový, že tento/tato je nedostačující, neprodleně o tomto stavu informuje Poskytovatele.

12.24 Zákazník je povinen okamžitě oznámit Poskytovateli zjištěné vady technického charakteru (např. nefunkčnost Kabiny).

12.25 Zákazník je povinen kdykoliv umožnit Poskytovateli přístup do Studia za účelem kontroly řádného užívání Zákazníkem. Poskytovatel však svým vstupem musí maximálně respektovat činnost Zákazníka probíhající v Studiu a tuto rušit co možná nejméně, pokud bude prováděna v souladu s touto Smlouvou, resp. VOP.

12.26 Zákazník je povinen při užívání Studia dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti Zákazníka, vykonávané ve Studiu.

12.27 Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do Studia přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do Studia vnesený, s výjimkou případů způsobených prokazatelně činností Poskytovatele.

12.28 Zákazník odpovídá Poskytovateli za škodu, kterou způsobí na Studiu činností svou či činností osob, kterým umožnil do Studia přístup. Zákazník se zavazuje způsobenou škodu Poskytovateli bez zbytečného odkladu nahradit.

12.29 Zákazník je povinen po skončení Rezervace vrátit Poskytovateli Studio ve stavu, v jakém bylo, když do něj vstoupil. Zákazník je povinen vrátit veškeré vybavení na své původní místo, dodržovat základní hygienické návyky atp.

12.30 V případě, že Zákazník hrubým způsobem poruší ujednání uzavřené Smlouvy, těchto VOP či jiné povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, může Poskytovatel zakázat a odepřít přístup do Studia jak Zákazníkovi, tak i všem dalším osobám, které byly přítomny závadné činnosti se Zákazníkem a tím s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu bez nároku Zákazníka na vrácení ceny a/nebo její části. Zákazník je v takovém případě povinen Studio neprodleně opustit, a to včetně jeho spoluuživatelů). Pokud by kterákoliv z takových osob přesto uzavřela s Poskytovatelem novou Smlouvu prostřednictvím Rezervačního systému, je Poskytovatel oprávněn od takové Smlouvy odstoupit, ihned po zjištění totožnosti Zákazníka.

12.31 Zákazník není oprávněn započíst vůči pohledávkám Poskytovatele vyplývajícím z dodávky Poukazu jakékoliv své pohledávky.

13 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

13.1 Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi, že Poukaz nebo Studio při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník převzal Poukaz nebo Studio do užívání:

 • má Permanentka/Poukaz/Studio vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Poukazu/Studia a na základě Poskytovatelem prováděné reklamy;
 • se Permanentka/Poukaz/Studio hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se Permanentka/Poukaz/Studio tohoto druhu obvykle používá;
 • je Permanentka/Poukaz v odpovídajícím množství;
 • Permanentka/Poukaz/Studio vyhovuje požadavkům právních předpisů.

13.2 Zákazník je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění (dále jen “Reklamace”) vyplývající z Občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených.

13.3 Zákazník je povinen v souladu s odst. 10.6 těchto VOP oznámit jakékoliv vady Poukazu bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.

13.4 Neodpovídá-li Poukaz vlastnostem uvedeným v odst. 4.1 těchto podmínek, může Zákazník požadovat dodání nového Poukazu bez vad nebo může odstoupit od Smlouvy kupní. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy kupní nebo neuplatní-li právo na dodání nového Poukazu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu.

13.5 Zákazník je povinen v souladu s odst. 12.21., 12.22, 12.23 a 12.24 těchto podmínek oznámit jakékoliv vady Studia bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.

13.6 Pokud může Zákazník s ohledem na Poskytovateli vytknuté vady užívat Studio jen s obtížemi, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny.

13.7 Ztěžuje-li vytknutá vada zásadním způsobem absolvování Terapie, nebo znemožňuje-li zcela její absolvování, má Zákazník právo na prominutí ceny nebo může Službu vypovědět bez výpovědní doby.

13.8 Žádné ujednání těchto podmínek nemůže být vykládáno jako právo Zákazníka odstranit vady Studia a požadovat po Poskytovateli náhradu účelně vynaložených nákladů s tímto odstraněním vad vzniklých.

13.9 Neoznámí-li Zákazník Poskytovateli poškození Studia nebo vadu Studia bez zbytečného odkladu poté, co je měl a mohl zjistit, nemá právo na slevu z ceny ani nemůže Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Zákazník se tímto upozorňuje, že u takto včas nenahlášených vad lze předpokládat, že tyto způsobil při absolvování Terapie Zákazník. Poskytovatel je tedy odpovědný za vady pouze v případě, že uplatnění práva Zákazníka z vadného plnění, tedy práva Zákazníka plynoucí mu z odpovědnosti Poskytovatele za vady, bude uplatněno včas, tj. bez zbytečného odkladu poté, co je Zákazník zjistil.

13.10 Poskytovatel není odpovědný za vady vzniklé nesprávným používáním vybavení Studia ze strany Zákazníka či osob, které společně s ním Studio navštívily.

13.11 Reklamaci uplatňuje Zákazník elektronicky, a to e-mailem zaslaným Poskytovateli na info@inhaleum.cz. Uplatnění Reklamace musí vždy obsahovat označení Zákazníka a popis konkrétních nedostatků (vad) Studia. V uplatnění Reklamace musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada a jaké konkrétní právo dle Občanského zákoníku, resp. těchto VOP Zákazník uplatňuje. Popis vady Poukazu/Studia musí být vždy dostatečně určitý (pokud možno za současného připojení fotodokumentace vady), aby ji mohl Poskytovatel objektivně posoudit.

13.12 Poskytovatel se zavazuje Zákazníkem uplatněné nároky v souvislosti s vadami Poukazu/Studia řešit bez zbytečného odkladu po jejich doručení, a to dle následujících lhůt:

 • do třech (3) dnů od jejich obdržení v případě jednoduše řešitelných vad;
 • nebo do třiceti (30) dnů od jejich obdržení v případě vad složitějších, vyžadující pro vyřešení více než 3 dny.

13.13 O závěrech Poskytovatele o přijetí/nepřijetí nároků uplatněných Zákazníkem včetně jeho odůvodnění bude Poskytovatel Zákazníka informovat prostřednictvím Zákazníkem uvedeného kontaktního e-mailu s odůvodněním zvoleného řešení.

13.14 Reklamaci platby provedené bezhotovostně on-line platební kartou na Webové stránce prostřednictvím Systém bezhotovostních plateb je nezbytné uplatnit u Poskytovatele nejdéle do 15 dnů ode dne jejího provedení.

13.15 Reklamaci platby uplatňuje Zákazník u Poskytovatele elektronicky, a to e-mailem zaslaným Poskytovateli na info@inhaleum.cz.

13.16 Poskytovatel sdělí stanovisko poskytovatele platební brány k reklamaci Zákazníka do 30 dnů od obdržení reklamace platby.

13.17 V případě oprávněné reklamace platby je Poskytovatel povinen zajistit, aby poskytovatel platební brány přijal a provedl nápravná opatření.

13.18 Postup pro reklamaci platby se uplatní i v případě

 • neprovedení platební transakce;
 • uskutečnění platební transakce, ke které nedal Zákazník příkaz;
 • uskutečnění platební transakce, kdy částka hrazená Zákazníkem prostřednictvím Systému bezhotovostních plateb není připsána na účet Poskytovatele.

13.19 Zákazník je v případě reklamace plateb povinen Poskytovateli poskytnout nezbytnou součinnost při vyřizování reklamace a doložit zejména potvrzení o provedené platební transakci, popř. jiné doklady nezbytné pro vyřízení reklamace.

14 NÁHRADA MAJETKOVÉ ÚJMY

14.1 Poskytovatel a Zákazník se dohodli, že oba odpovídají v případech porušení svých smluvních či zákonných povinností za vznik majetkové újmy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (ust. § 2894 a násl.).

15 ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Případné spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.

15.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

15.3 Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů ze Smlouvy uzavřené on-line mezi Zákazníkem s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a Poskytovatelem.

15.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členském státě Evropské Unie.

16 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

16.1 Informace prezentované na webových stránkách, v sociálních médiích a tištěných publikacích Poskytovatele mají pouze informativní charakter a nemohou v žádném případe nahradit komunikaci s lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem, předepsanou léčbu nebo užívání léku. Poskytovatel důrazně žádá Zákazníky, aby nepoužívali tyto informace k diagnostice nebo léčbě jakéhokoli zdravotního problému.

16.2 Solná terapie není náhradou lékařské péče ani nástrojem pro stanovení diagnózy v případě zdravotních problémů. Poskytovatel doporučuje, aby Zákazníci při zdravotních obtížích vyhledali odbornou lékařskou pomoc, nezanedbávali pravidelné lékařské prohlídky a neprováděli žádné změny v užívání léků a doporučené léčbě bez předchozí konzultace s lékařem.

16.3 Poskytovatel upozorňuje všechny Zákazníky, že Studio není zdravotnické zařízení a neposkytuje služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ani sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytovatel není lékař a neposkytuje zdravotní služby, nepředepisuje a ani není oprávněn předepisovat žádné léčebné pomůcky a léky. Služby Poskytovatele nejsou hrazeny pojišťovnou. Z tohoto důvodu Poskytovatel upozorňuje, že veškeré zdravotní problémy je nutné konzultovat s příslušným lékařem v jeho oboru. Pokud jste v lékařské/zdravotní péči nebo užíváte léky v žádném případně Vás Poskytovatel nenabádá, abyste tuto léčbu přerušili/ukončili bez příslušné konzultace s Vaším ošetřujícím lékařem. Služby Poskytovatele nenahrazují lékařskou péči.

16.4 Zákazník je zodpovědný za svůj zdravotní stav a monitorování své vlastní fyzické kondice, které mu dovolují využívat Služby poskytované na základě této Smlouvy. Poskytovatel doporučuje, aby se Zákazník poradil se svým lékařem a zvážil související rizika před vstupem do Studia. Toto je doporučeno zejména osobám, které trpí klaustrofobií, zvýšenou funkcí štítné žlázy, onkologickými problémy, závažným onemocněním ledvin či mají nezhojené, otevřené rány.

16.5 Poskytovatel upozorňuje Zákazníky, že individuální zdravotní a léčebné potřeby se mohou výrazně lišit. Doporučení uvedená na této webové stránce, i když se zdají vhodná pro osoby s podobnými problémy, nemusí nutně vyhovovat konkrétním potřebám Zákazníka. Poskytovatel netvrdí, že Služby splní očekávání Zákazníka, a nemůže zaručit žádné konkrétní výsledky vyplývající z využívání poskytovaných Služeb. Poskytovatel proto důrazně doporučuje, aby Zákazníci konzultovali informace získané z těchto Webových stránek s kvalifikovaným odborníkem. Pokud se dosažené výsledky Zákazníka liší od toho, co mu doporučil lékař, měl by Zákazník přerušit solnou terapii a konzultovat další postup s lékařem. Poskytovatel vylučuje odpovědnost za veškeré záruky v souvislosti s poskytovanými Službami a jejich využíváním. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že využívání Služeb je jeho výhradní volbou a že veškeré riziko, pokud jde o uspokojivou kvalitu a výkon, nese Zákazník.

16.6 Zákazníci mohou využívat Studio a účastnit se Terapie provozované v prostorech Studia výhradně na vlastní odpovědnost – tuto skutečnost berou při vstupu do Studia na vědomí, a vlastním vstupem dávají souhlas k této skutečnosti.

16.7 Zákazník souhlasem s těmito VOP zaručuje, že on i jeho spoluuživatelé jsou způsobilí ke vstupu Studia z důvodu absolvování Terapie a dobrovolně se rozhodli provést Rezervaci Studia a vstoupit do něj.

16.8 Poskytovatel v žádném případě neodpovídá Zákazníkovi či jakékoliv třetí straně za jakékoli přímé nebo nepřímé případné, trestní chyby jakéhokoli druhu v emailovém sdělení, ceníku na Webových stránkách atd.

16.9 Za účelem bezpečnosti, údržby, selhání systému nebo jiných podobných okolností mohou být Služby poskytované ve Studiu dočasně nebo trvale pozastaveny. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že nebude mít nárok na vrácení peněz po dobu 6 měsíců, pokud k takovému přerušení dojde.

16.10 Rezervací Studia bere Zákazník na vědomí a souhlasí, že v Studiu existují určitá rizika a nebezpečí. Zákazník bere na vědomí, že některým potenciálním rizikům se nelze vyhnout bez ohledu na péči, která je věnována tomu, aby nedošlo ke zranění. Zákazník rozumí plným rizikům a nečiní Poskytovatele odpovědného za jakékoliv zranění vzniklé ve Studiu.

16.11 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek Poskytovatele nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Zákazník nesmí při využívání Webových stránek Poskytovatele používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové stránky a užívat Webové stránky nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.

16.12 Poskytovatel v žádném případě nenese odpovědnost za úschovu osobních věcí Zákazníka po dobu jeho přítomnosti v Studiu. Zákazník přebírá veškeré riziko ztráty za všechny své osobní věci. Poskytovatel nedoporučuje nosit do Studia větší množství hotovosti nebo cenné předměty. Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné škody a ztráty. Všechny nevyzvednuté věci budou odebrány a zlikvidovány.

17 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17.1 Ochrana osobních údajů je pro Poskytovatele velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v Zásadách ochrany osobních údajů.

17.2 Poskytovatel Zákazníkům zasílá obchodní sdělení s nabídkou poskytovaných Služeb, a to na elektronickou adresu Zákazníka. E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu Poskytovatele propagovat poskytované Služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

17.3 Zákazník projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno a příjmení, IČO, adresa bydliště a/nebo sídla, e-mailová adresa a telefonní číslo) pro potřeby plnění Smlouvy.

17.4 Poskytovatel na Webové stránce používá tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může Zákazník nastavit přímo na Webové stránce, kde najde rovněž bližší informace o používání souborů cookies.

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li Zákazníkem fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání (dále jen „Spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

18.2 Pokud vztah související s užitím Webových stránek nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

18.3 Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

18.4 Poskytovatel je oprávněn plnit předmět Smlouvy sám nebo prostřednictvím třetího subjektu.

18.5 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

18.6 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

18.7 Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy.

18.8 Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Poskytovatel informuje o změnách či doplnění těchto VOP Zákazníky i Uživatele na Webové stránce s tím, že jejich upravené znění nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

18.9 Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu nebo rezervace termínu návštěvy Studia ze strany Zákazníka.

18.10 Poskytovatel není plátcem DPH.

18.11 Jakákoliv sdělení Poskytovateli je účinné pouze v případě, že je pro toto použit výlučně český nebo anglický jazyk.

18.12 Kontaktní údaje Poskytovatele jsou:
Peter Sova – INHALEUM
Vlachova 1507/16, 155 00 Praha
info@inhaleum.cz
+420 608 420 371

 

Tyto podmínky jsou dostupné na Webových stránkách Poskytovatele a nabývají účinnosti dne 2. 5. 2024.

INHALEUM

Samoobslužné studio solné terapie:
Rychlá a účinná alternativa solné jeskyně i pobytu u moře.

Kde nás najdete

Vlachova 1507/16 155 00 Praha 5 – Stodůlky Česká republika

Po–ne: 7:00–22:00 hod.

Novinky e-mailem

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Informace prezentované na našich webových stránkách, sociálních médiích a v jakýchkoli tištěných publikacích mají pouze informativní charakter a nemohou v žádném případe nahradit komunikaci s lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem, předepsanou léčbu nebo užívání léku. Číst dál