Zpracování údajů kamerovým systémem

OBSAH

1 OBECNÁ USTANOVENÍ
2 CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE
3 ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
4 ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
6 DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7 KAMEROVÝ SYSTÉM
8 DŮVOD, ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9 ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10 SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11 VAŠE PRÁVA
12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Zásady zpracování osobních údajů kamerovým systémem (dále jen „Zásady“) popisují, jak podnikatel Peter Sova, IČ: 02718618, sídlem Náměstí Junkových 2870/3, 155 00 Praha 5 – Stodůlky (dále jen „Správce“) jako provozovatel privátního studia INHALEUM (dále jen „Studio”) zpracovává osobní údaje osob, které byly zachyceny kamerovým systémem, a jak dále s osobními údaji nakládá a chrání je.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vás také informují o vašich právech týkajících se zpracování osobních údajů a o tom, jak a jakými prostředky je můžete uplatnit, proto Vám doporučujeme, abyste se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů pečlivě seznámili.

Osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů můžete kontaktovat na adrese info@inhaleum.cz.

Správce odpovídá za to, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s těmito Zásadami a platnými právními předpisy.

2 CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji (dále jen „Osobní údaje“) jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „Subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, čas návštěvy studia, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3 ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

V souvislosti s provozem kamerového systému Správce zpracovává osobní údaje:

 • zákazníků, tj. osob vstupujících do prostor Studia monitorovaných kamerovým systémem;
 • potenciálních zákazníků, tj. osob zvažujících vstup do prostor Studia monitorovaných kamerovým systémem;
 • provozovatele studia a zaměstnanců;
 • jakýchkoliv osob pohybujících se v okolí instalovaných kamer z jakýchkoli důvodů.

4 ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává Osobní údaje, které získá v souvislosti s provozováním kamerových systémů, tedy údaje zjistitelné o Subjektu údajů z kamerového záznamu.

5 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Správce pomocí kamerového systému zpracovává tyto osobní údaje: podoba, pohlaví, přibližný věk, pohyb, přítomnost,
jednání a chování Subjektu údajů na snímaném místě v konkrétní čas.

6 DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S ohledem na bezobslužný charakter Studia jsou Osobní údaje získané prostřednictvím kamerového systému se záznamem zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu Správce k následujícím účelům:

 • ochrana života, zdraví a majetku Subjektů údajů;
 • ochrana majetku Správce před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením či zneužitím (tj. prevence před vandalismem a jinými nežádoucími činy a jevy);
 • opatření důkazů pro případná soudní a jiná řízení.

7 KAMEROVÝ SYSTÉM

K monitorování vnějších i vnitřních prostor Studia používá Správce dvě kamery. Kamerový systém je v nepřetržitém provozu, přičemž u všech kamer je pořizován také nepřetržitý, barevný záznam.

Kamerový systém v Studiu je navržen tak, aby neohrožoval důstojnost a volný pohyb osob, které se nacházejí ve Studiu. Kamerami nejsou zásadně snímány prostory, kde by mohlo být nepřiměřeně zasahováno do soukromého a osobního života subjektů údajů (např. sociální zařízení a solná kabina).

Plán Studia doplněný o přesná umístění konkrétních kamer naleznete zde. Subjekty údajů jsou o kamerovém systému informovány pomocí informačních piktogramů upozorňujících na výskyt kamer.

8 DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou uchovávány v elektronické podobě na záznamovém zařízení po dobu 72 hodin, což je doba nutná k tomu, abychom mohli prošetřit případný incident a případně zajistit další informace potřebné k předání záznamu například policejním orgánům nebo pojišťovně, pokud to bude nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů a při dodržení podmínek k předání dle výkladové praxe. Po uplynutí této doby jsou tyto záznamy automaticky vymazány přepisem ve smyčce a nelze je nijak obnovit.

Určité části záznamů (včetně osobních údajů v nich obsažených) selektivně uchovávány po delší dobu za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu.

9 ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Správce uchovává vždy tak, aby nedošlo k zásahu do lidské důstojnosti Subjektu údajů anebo k zásahu do práva na ochranu soukromého a osobního života Subjektu údajů. za tímto účelem Správce zavedl a udržuje přiměřená technická a organizační opatření vnitřní kontroly a procesy zabezpečení informací s cílem chránit vaše Osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Taková opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených opatření k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou osobní údaje uloženy, atd.

10 SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záznamy z kamerového systému může Správce sdílet s některými třetími stranami (tzv. příjemci osobních údajů) pouze v případě, kdy dojde k události, pro kterou jsou Osobní údaje shromažďovány (např. dojde k poškození majetku Správce, či k neoprávněnému vniknutí do prostor Správce apod.). Za tímto účelem může Správce předat Osobní údaje zachycené kamerovým systémem třetím stranám, které zajišťují jeho bezpečnost nebo jsou pověřeni obhajobou jeho právních nároků a dále s některými orgány veřejné moci. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů nebo jsou dalšími správci.

Osobní údaje může Správce sdílet zejména s:

 • externími právními zástupci pro ochranu oprávněných zájmů Správce;
 • orgány činnými v trestním řízení, soudy či správními orgány pro účely přestupkového řízení.

Se zpracovateli Osobních údajů dle předešlého odstavce má Správce uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy uzavření takové smlouvy není povinné, například při předávání Osobních údajů správním orgánům), které zaručují nejméně stejnou úroveň jejich ochrany jako tyto Zásady.

11 VAŠE PRÁVA

Subjekt údajů má následující práva:

Zpřístupnění osobních údajů

Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás Správce zpracovává Osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, aby Vám Správce zpřístupnil Osobní údaje, které jste mu poskytli a další Osobní údaje týkající se Vaší osoby. Vzhledem k povaze zpracování je Vám Správce tuto informaci schopen poskytnout pouze tehdy, pokud mu sdělíte informace, na základě kterých Vás bude schopen na kamerových záznamech identifikovat. V opačném případě Vám bohužel tuto informaci Správce nebude schopen poskytnout. Kromě toho si Správce vyhrazuje právo Vaši žádost o přístup odmítnout jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, popř. požadovat přiměřený poplatek zohledňující náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Kopii Vašich údajů z kamerového systému vám bude Správce schpen poskytnout pouze v případech, kdy nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody třetích osob a zároveň budeme schopni na základě Vámi sdělených informací identifikovat část kamerového záznamu, který obsahuje Vaše Osobní údaje. Práva třetích osob budou nepříznivě dotčena zejména v případech, kdy požadovaná část kamerového záznamu bude obsahovat rovněž Osobní údaje těchto třetích osob.

Omezení zpracování

Pokud Správce požádáte o omezení zpracování svých Osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo potřebu Správce zpracovávat Vaše Osobní údaje, omezí Správce zpracovávání Vašich Osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je bude zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a Správce bude ve zpracovávání Vašich Osobních údajů pokračovat, bude Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Správce upozorňuje, že aplikovatelnost práva na omezení zpracování je v souvislosti s kamerovými záznamy omezená, a to zejména jejich krátkodobým zpracováním.

Právo vznést námitky a právo na výmaz

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu Správce. Pokud v takovém případě Správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokáže, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu právních nároků Správce, tak tyto údaje nebude dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymaže.

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat podnět nebo stížnost týkající se zpracovávání vašich osobních údajů Správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/).

Chcete-li uplatnit jakákoli z těchto práv, můžete své požadavky a dotazy zasílat na adresu info@inhaleum.cz. O přijetí každé žádosti dle výše uvedených bodů bude Správce žadatele neprodleně informovat a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce, podá požadovanou informaci či informaci o přijatých opatřeních. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Správce upozorňuje, že může docházet ke změnám těchto Zásad souvisejících s vývojem technologií, úprav příslušných zákonů či v souvislosti s novými produkty a aplikacemi Správce. Vyhrazuje si proto právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit obsah těchto Zásad. Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění přepracovaných zásad ochrany osobních údajů na Webových stránkách Správce.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování osobních údajů kamerovým systémem nás prosím kontaktujte na e-mail info@inhaleum.cz.

 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů kamerovým systémem jsou účinné od 1. 3. 2024.

INHALEUM

Samoobslužné studio solné terapie:
Rychlá a účinná alternativa solné jeskyně i pobytu u moře.

Kde nás najdete

Vlachova 1507/16 155 00 Praha 5 – Stodůlky Česká republika

Po–ne: 7:00–22:00 hod.

Novinky e-mailem

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Informace prezentované na našich webových stránkách, sociálních médiích a v jakýchkoli tištěných publikacích mají pouze informativní charakter a nemohou v žádném případe nahradit komunikaci s lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem, předepsanou léčbu nebo užívání léku. Číst dál